Blog

Shakraday Stuti verse 27 to 42

ऋषिरुवाच – The Rishi said: एवं स्तुता सुरैर्दिव्यैः कुसुमैर्नन्दनोद्भवैः । अर्चितां जगतां धात्रि तथा गन्धानुलेपनैः ।। O Goddess, By this means other Gods (Devta) worshipped and praised the one who rules the entire universe with holy flowers from Nandana Vana (forest), sandalwood paste and various fragrances. भक्त्या समस्तैस्त्रिदशैर्दिव्यैर्धूपैस्तु धूपिता । प्राह प्रसादसुमुखी समस्तान् प्रणतान् सुरान् … Continue reading Shakraday Stuti verse 27 to 42

Shakraday Stuti Verse 21 to 26

केनोपमा भवतु तेऽस्य पराक्रमस्य रूपं च शत्रुभयकार्यतिहारि कुत्र । चिते कृपा समरनिष्ठुरता च दृष्टा त्वय्येव देवि वरदे भुवनेत्रयेऽपि ।। Oh, the who blesses all her devotees with boons! How can there be any comparison of your great bravery? How can we describe your appearance seeing which strike fear into the hearts of your enemies? In … Continue reading Shakraday Stuti Verse 21 to 26

Shakrady Stuti Verses 18,19 & 20

दृष्ट्वैव किं न भवती प्रकरोति भस्म सर्वासुरानरिषु यत्प्रहिणोषि शस्त्रम् । लोकान्प्रयान्तु रिपवोऽपि हि शस्त्रपूता इत्थं मतिर्भवति तेष्वपि तेऽतिसाध्वी ।। O Goddess, Why don’t you turn all the demons into ashes by only your eyesight instead of killing them with the weapons!?. The touch of your weapons is a sign of your mercy, as by your … Continue reading Shakrady Stuti Verses 18,19 & 20

Shakraday Stuti Verses 15,16 & 17

धर्म्याणि देवि सकलानि सदैव कर्माण्यत्यादृतः प्रतिदिनं सुकृती करोति । स्वर्गं प्रयाति च ततो भवतीप्रसादाल्लोकत्रयेऽपि फलदा ननु देवि तेन ।। O Goddess, Those to whom you give your blessing are able to do their duty (karma) with equality and justice (dharma). Through this they achieve salvation. You are the one who obliged us by generously giving the … Continue reading Shakraday Stuti Verses 15,16 & 17

Shakraday Stuti Verse 12, 13 & 14

दृष्ट्वा तु देवि कुपितं भ्रुकुटीकरालमुद्यच्छशाङ्कसदृशच्छवि यन्न सद्यः । प्राणानमुमोच महिषस्तदतीव चित्रं कैर्जीव्यते हि कुपितान्तकदर्शनेन ।। O Goddess, How outrageous that the Demon Mahishasura, In spite of looking into your angry countenance, Terrible with its frowns, Red like the rising moon, did not surrender!? How could anyone choose not to surrender upon seeing the angry face … Continue reading Shakraday Stuti Verse 12, 13 & 14

Shakraday Stuti Verse 9, 10 & 11

शब्दात्मिका सुविमलर्ग्यजुषां निधानमुद्गीथरम्यपदपाठवतां च साम्नामम् । देवी त्रयी भगवती भवभावनाय वार्त्ता च सर्वजगतां परमार्त्ति हन्त्री ।। O Goddess Bhagwati, You are the soul of Shabda-Brahman, You are the prayers that I sing, Your soul is the music of my song. You personify the three Vedas (Rig Veda – devotion; Yajur Veda – action; Sama Veda … Continue reading Shakraday Stuti Verse 9, 10 & 11

Shakradya Stuti 6, 7 & 8

हेतुः समस्तजगतां त्रिगुणापि दोषैर्नज्ञायसे हरिहरादिभिरप्यपारा । सर्वाश्रयाखिमिदं जगदंशभूतमव्याकृता हि प्रकृतिस्वमाद्या ।। You are the origin of the whole world! Though you are possessed of three Gunas (qualities)-- goodness (sattwa), passion (rajas), and darkness (tamas) you are not known to have any of their consequent defects (like passion)! You are unfathomable even to Lord Vishnu, Lord … Continue reading Shakradya Stuti 6, 7 & 8

Shakradaya Stuti 3, 4 & 5

यस्याः प्रभावमतुलं भगवाननन्तो ब्रह्मा हरश्च न हि वक्तुमलं बलं च । सा चण्डिकाखिलजत्तपरिपालनाय नाशाय चाशुभभयस्य मतिं करोतु ।। May Maa Chandika, whose unparalleled power and strength even cannot be described by Lord Brahma, Lord Vishnu and Lord Shiva, may bestow her mind on protecting the entire world and on destroying the fear of evil from … Continue reading Shakradaya Stuti 3, 4 & 5

Shakradaya Stuti verse 1 & 2

On the auspicious occasion of Navaratri, I will explain the meaning of all the Verses during these nine days. May Maa Ambe bless the universe. अथ शक्रादयस्तुति:  ऋषिरुवाच- शक्रादयः सुरगणा निहतेऽतिवीर्ये तस्मिन्दुरात्मनि सुरारिबले च देव्या । तां तुष्टवुः प्रणतिनम्रशिरोधरांसावाग्भिः प्रहर्षपुलकोद्गमचारुदेहाः ।। The Rishi said:When the most valiant but evil-natured Mahishasur and the army of foe … Continue reading Shakradaya Stuti verse 1 & 2

Panchatatva- The Circle Of Life

“तस्माद्वा एतमादात्मन आकाश समभुता आकाशद्वयुहः, वायोरग्निः, अग्नेरपः अदभ्यः पृथ्वी, पृथ्व्यिा ओसधायः ओसधिभ्योसन्नं, अन्नात् पुरुषाः”।। “From that Supreme soul space came into being, from space wind, from wind fire, from fire water, from water earth, from earth plants, from plants food, from food man came into being”                                                                                                 -Yajur Veda, Taittiriyopanishad These lines of Yajur Veda … Continue reading Panchatatva- The Circle Of Life